Mgr Agnieszka Ratajczak

  Mgr Agnieszka Ratajczak

   Sylwetka specjalisty

   Jest pedagogiem terapeutą, socjoterapeutą. Absolwentka UAM, członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Na co dzień pracuje w szkole podstawowej oraz gimnazjum, gdzie prowadzi m.in. terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ukierunkowaną na wspieranie rozwoju funkcji poznawczych, treningi i zajęcia radzenia sobie z emocjami oraz poradnictwo umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli. Pracuje indywidualnie i w ramach grup terapeutycznych.

   W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte na różnych kursach i szkoleniach w całej Polsce. Posiada także doświadczenie w pracy w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Ponadto od kilku lat organizuje i prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców z zakresu radzenia sobie w sytuacji trudnej, dobrej współpracy szkoła-dom, jak również szkolenia dla rad pedagogicznych dotyczące niepowodzeń szkolnych. Dodatkowo od wielu lat z ogromną pasją organizuje i tworzy programy obozów, kolonii i półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży.

   Diagnoza pedagogiczna
   → Badanie pedagogiczne diagnozujące rodzaj dysfunkcji, np.: dysleksję, dysortografię, dysgrafię.
   → Badanie dojrzałości szkolnej dziecka.

   Terapia pedagogiczna
   Dotyczy uczniów nauczania zintegrowanego oraz uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.

   → Terapia pedagogiczna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, m.in.: kłopoty w nauce czytania, pisania, usprawnianie osłabionych/zaburzonych funkcji poznawczych.
   → Ukierunkowywanie samodzielnej pracy uczniów gimnazjów wykonujących ćwiczenia ortograficzne oraz mających problemy o charakterze dysleksji, dysortografii, dysgrafii.
   → Zajęcia kreatywnej ortografii dla uczniów z trudnościami w pisaniu przy wykorzystaniu serii zeszytów Programu Edukacyjno-Terapeutycznego „Ortograffiti” rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.
   → Terapia ręki dla dzieci w młodszym wieku szkolnym: usprawnianie precyzji ruchów rąk, wzmacnianie koncentracji, wyuczenie zdolności skupiania uwagi, patrzenia, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej.
   → Zajęcia dla 5,6-latków rozwijające gotowość szkolną.
   → Wszystkie zajęcia mogą mieć charakter indywidualny lub zajęć w małych grupach 3-4 os.

   Zajęcia socjoterapeutyczne
   → Poznanie samego siebie, swoich mocnych i słabych stron.
   → Budowanie poczucia własnej wartości.
   → Doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych.
   → Kształcenie umiejętności kierowania swoimi zachowaniami i podjęcia odpowiedzialności za swoje postępowanie.
   → Sposoby radzenia sobie w konfliktach z rówieśnikami.
   → Kształcenie otwartości i szczerości, współdziałania i współpracy, nawiązywania przyjaźni.
   → Kształtowanie inteligencji emocjonalnej (rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć).
   → Zajęcia 50 – minutowe, w grupach 6 osobowych adresowane dla dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz uczniów klas 4-6.

   Konsultacje pedagogiczne
   Oferta w tym zakresie skierowana zarówno do uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

   Rodzice:
   → Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, nadpobudliwości psychoruchowej, problemów w nauce.

   Uczniowie:
   → Udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
   → Porady i pomoc uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.

   Nauczyciele:
   → Rozmowy z nauczycielami na temat przyczyn problemów w nauce i zachowaniu dzieci oraz możliwości pomocy tym uczniom.
   → Analizowanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, stworzenie programu wsparcia danego dziecka na podstawie w/w dokumentacji.
   → Pomoc wychowawcom w przygotowaniu scenariuszy zajęć wychowawczych w zależności od problemów klasowych.