facebook
Slide background
Slide background
Slide background


Specjaliści
Oferta
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Dokumenty
Statut


Nie obowiązuje rejonizacja

Zapraszamy Pacjentów do korzystania z oferty Poradni, bez względu na ich miejsce zameldowania lub zamieszkania.

STATUT

Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej AGVITA
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienistej 6

Podstawa prawna:

&1
Postanowienia wstępne

1. Poradnia nosi nazwę:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna AGVITA
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
2. Siedziba Poradni:
60-288 Poznań ul. Promienista 6
3. Organem prowadzącym Poradnię, zwaną dalej osobą prowadzącą jest osoba fizyczna:
Agnieszka Konarczak – Stachowiak, ul. Promienista 6, 60-288 Poznań
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:
Wielkopolski Kurator Oświaty, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań

&2
Zasady korzystania z Poradni

1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne.
2. Poradnia udziela pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom.

&3
Cele Poradni

1. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, prowadzi Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, a także udziela rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem dzieci i młodzieży.
2. Do zadań Poradni należy w szczególności:

&4
Zadania Poradni

1. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

2. Zadania o których mowa w ust.3 są realizowane we współpracy z:

&5
Diagnoza i opiniowanie

1. Poradnia wydaje opinie w sprawach:

2. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów dziecka lub pełnoletniej osoby, której opinia dotyczy. Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.
3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba składająca wniosek powinna przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.
4. Rodzice mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, oraz opinię wychowawcy.

&6
Organy Poradni

1. Organami Poradni są:

2. Dyrektor Poradni:

3. Rada Pedagogiczna wydaje:

4. Rada Pedagogiczna składa się z Dyrektora Poradni oraz wszystkich pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli współpracujących z Poradnią.
5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.
6. Rada Pedagogiczna stanowi organ doradczy względem Dyrektora Poradni i pomaga w prowadzeniu Poradni.

&7
Organizacja Poradni

1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2. Organ prowadzący może ustalić terminy przerw w pracy Poradni w okresie ferii letnich.
3. Poradnia zatrudnia pracowników: psychologów, pedagogów, nauczycieli, logopedów.
4. Poradnia zatrudnia na podstawie: a) umowy o pracę, b) umowy o dzieło, c) umowy cywilno prawnej, d) umowy na zlecenie, e) umowy o wolontariacie.
5. Dzienny czas pracy Poradni ustala prowadzący Poradnię.
6. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.
7. Prawa i obowiązki pracownicze pracowników Poradni określają:

&8
Organizacja Poradni w danym roku szkolnym

Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa Dyrektor Poradni.

&9
Prawa i obowiązki osób korzystających z Poradni

1. Prawem każdej osoby korzystającej z Poradni jest otrzymywanie opinii pedagogicznej, psychologicznej lub psychologiczno-pedagogicznej, korzystanie z pomocy udzielanej przez pracowników Poradni w ramach realizowania celów statutowych.
2. Poradnia wydaje opinie na wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.
3. Osoba korzystająca z Poradni może być skreślona z listy osób korzystających z usług Poradni, gdy wyrazi taka chęć lub w przypadku, gdy nie wywiąże się z obowiązków przewidzianych w zawartej przez niego umowie z Poradnią.

&10
Zakres Zadań Pracowników Poradni

1. Poradnią kieruje Dyrektor Poradni.
2. Podstawowym obowiązkiem kadry pracowniczej jest prowadzenie zajęć zgodnie z zarządzeniami Dyrektora Przychodni
3. Do obowiązków pracowników pedagogicznych Poradni należą w szczególności:

4. Pracownicy Poradni mogą przy wykonywaniu swoich obowiązków współpracować z placówkami oświatowymi.
5. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi określają przepisy Kodeksu Pracy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

&11
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej

1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest samofinansującą się placówką i prowadzi działalność finansową na podstawie odrębnych przepisów.
2. Poradnia uzyskuje środki finansowe między innymi poprzez:

&12
Postanowienia końcowe

1. Zmiany statutu mogą być dokonywane poprzez uchwałę organu prowadzącego Poradnię.
2. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

3. Statut jest dostępny w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej AGVITA, ul. Promienista 6 w Poznaniu.
4. Statut wchodzi w życie po wpisaniu Poradni do Ewidencji Szkół i Placówek niepublicznych prowadzonej przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

ul. Promienista 6
tel. 533 677 877
tel. 533 336 877
e-mail: recepcja@agvita.pl